Compleet open ... en maximaal dicht

Dak- en ge­vel­ba­nen moe­ten vol­doen aan ho­ge ei­sen ten aan­zien van slag­re­gen­vei­lig­heid en wa­ter­dicht­heid. Te­ge­lij­ker­tijd die­nen zij hoog dif­fu­sie-open te zijn, zo­dat vocht snel en be­trouw­baar naar bui­ten toe kan op­dro­gen.

De tot dus­ver be­schik­ba­re mi­cro­p­oreu­ze ba­nen vol­de­den slechts ma­tig aan de­ze ei­sen. Nieu­we, vocht­ac­tie­ve ba­nen met een po­rie­vrije, mo­no­li­ti­sche func­tie­film bie­den een dui­de­lijk ho­ge­re be­scher­mings­ze­ker­heid voor bouw­ele­men­ten.

Mikroporöse Bahn Grafik

Traditionele techniek: baan met microporiën

Bij traditionele PP-folies met microporiën ontsnapt waterdamp door uiterst kleine gaatjes naar buiten. Als er veel damp moet worden afgevoerd, vormt zich mogelijk een vochtfilm aan de binnenzijde van de baan. Het gevolg:
de baan wordt dichter. Er liggen schades op de loer. Het vochttransport naar buiten is een passief proces dat alleen werkt, wanneer er sprake is van een relatief hoog dampdeeldrukverschil. In moderne, uiterst geïsoleerde constructies kan dit niet altijd worden bereikt.

Mikroporöse Bahn Bild

Er is bescherming tegen water van buitenaf, omdat waterdruppels te groot zijn en door hun oppervlakspanning niet door de poriën heen kunnen. Bij slagregen of wanneer gebruikt houtmateriaal of oplosmiddel de oppervlakspanning verlagen, is het echter mogelijk dat aanzienlijke hoeveelheden in de isolatie binnendringen en tot schades aan de constructie en schimmelvorming leiden.

Vergroting van een conventionele onderdakbaan. Tijdens de productie wordt de PP-folie gestretcht en wordt calciumcarbonaat toegevoegd. Zo ontstaan de gaatjes in het materiaal.

Porenfreie Bahn, aktiver Feuchtetransport

Monolitische SOLITEX-membraan

Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar buiten - hoe meer het is, des te sneller het gaat. Hun diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een minimaal dampdeeldrukverschil vereist.

  • maximale bescherming tegen slagregen, waterzuil > 2500 mm
  • actief vochttransport
  • minimaal dampdeeldrukverschil vereist
  • vochtige baan wordt meer diffusieopen
  • geen tenteffect, als tijdelijke afdekking te gebruiken
Porenfreie Bahn Bild

De bijzonder bescherming tegen slagregen ontstaat, omdat er geen poriën aanwezig zijn. Hoge botsingssnelheden of een verminderde oppervlakspanning van waterdruppels vormen bij het SOLITEXonderdaksysteem geen probleem.

Dezelfde microscopische vergroting van een monolitische, porievrije
SOLITEX-membraan.