Prestatieverklaring

(De­cla­ra­ti­on of Per­for­man­ce = DoP)

De pres­ta­tie­ver­kla­ring is een bij­zon­de­re vorm van pro­duct­pre­sen­ta­tie over­een­kom­stig de Eu­ro­pe­se Bouw­pro­duc­ten­ver­or­de­ning (CPR), die sinds 1 ju­li 2013 van kracht is.

pro cli­ma-klan­ten kun­nen de­ze op twee ma­nie­ren op­vra­gen:

via de productpagina's van de homepage

Op de be­tref­fen­de pro­duct­pa­gi­na's be­vindt zich ach­ter de zin over de le­ve­rings­vorm voor elk ar­ti­kel de snel­kop­pe­ling naar de pdf met de pres­ta­tie­ver­kla­ring.

Als u het ar­ti­kel- of EAN-num­mer weet, kunt u het ge­wens­te do­cu­ment ook recht­streeks via dop.pro­cli­ma.com op­roe­pen.

via de QR-code op de etiketten

Met be­hulp van de QR-co­de, een smartpho­ne en de juis­te ap­pli­ca­tie kan de pres­ta­tie­ver­kla­ring (DoP) in de taal van het land wor­den op­ge­roe­pen.