Zelfk­levende ka­bel­manchet voor in­bouw achteraf

 

Voordelen

  • Pro­beem­loze en vei­lige aansluit­ing op reeds ge­mon­teerde ka­bels
  • Ex­treem flex­i­bel en rek­baar
  • Snelle en een­voud­ige ver­werking
  • Wa­ter­vast, ook geschikt voor door­vo­er­en in gevels en on­der­dak­ban­en
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

De di­cht­ings­manchetten pro clima KAFLEX post worden gebruikt voor een snelle en du­urz­aam be­t­rouw­bare aansluit­ing van reeds ge­mon­teerde ka­bels in de lucht­di­cht­ings­laag binnen con­form DIN 4108-7. Doord­at lijm en dra­ger­ma­ter­i­aal wa­ter­vast zijn, is KAFLEX post ook geschikt voor gebruik buiten (bijv. wind­di­cht­ing bij on­der­daken en gevels).

  Stof
Drager Speciaal vlies van PP / geperforeerde PE-folie
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkerblauw
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Ka­bels trek­v­rij leg­gen, ka­bels even­tueel met een ka­belklem vastz­etten.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
12942 4026639129420 140 mm 140 mm 5 Stuks 0,15 kg
12943 4026639129437 140 mm 140 mm 20 Stuks 0,3 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.