Dub­belzijdige kleef­band

 

Voordelen

  • Du­urz­aam di­chte ver­lijmin­gen voor binnen en buiten
  • Vei­lige ver­bindin­gen van ban­en in het over­lap­pings­ge­bied
  • Voor lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Met DU­PLEX hand­dis­penser (voor 20 m rol­len, z. toe­be­horen) ge­makkelijk te ver­werken. Afrol­len, aandrukken en af­sch­euren in één en­kele be­w­erking
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Buiten: te­gen vocht bes­cher­m­de ver­lijming van de over­lap­pin­gen van on­der­dak- en on­der­span­ban­en en wand­be­tim­mer­ings­fol­ies en van buitendakse dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en op harde dragers. De lucht­di­chte ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

Binnen: beves­ti­ging van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en op metalen profielen. Aansluitin­gen bijv. op ra­men.

  Stof
Lijm speciaal acrylaat-hechtingslijm
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Wapening Kunststof
Eigenschap Waarde Normering
Kleur transparant
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Voor­afgaand aan het ver­lij­men mo­eten on­der­g­ronden met een bezem worden gevee­gd of met een doek worden afgevee­gd.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10123 4026639016591 20 m 25 mm 0,18 kg 30 1920
10686 4026639016218 80 m 25 mm 6,6 kg 101 75
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.