Voorge­comprimeerde, dif­fusie-open, slagre­gen­di­chte voe­gen­af­di­cht­ings­band voor buiten

 

Voordelen

  • Voorge­comprimeerde voe­gen­af­di­cht­ings­band
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isol­atie)
  • Mont­age met RAL-kwal­iteit­seis­en
  • Bijzon­der weers­bestendig (BG 1 kwal­iteit)
  • Breed as­sor­ti­ment voor alle gang­bare voeg­breedtes
 

Toepassing

De voorge­comprimeerde voe­gen­af­di­cht­ings­band CON­TEGA FID­EN EXO zor­gt voor de uit­wendige dif­fusie-open en slagre­gen­di­chte af­sluit­ing van aansluit­voe­gen.
Deze bijzon­der weers­bestendige af­di­cht­ings­band is voor een­voud­ige mont­age aan één zijde voorzi­en van een zelfk­levende strook.

  Stof
Materiaal Opencellig polyurethaan-zachtschuim met polymeerimpregnering
Eigenschap Waarde Normering
Kleur antraciet
sd-waarde < 0,5 m
Brandgedrag B1, P-NDS04-1001 DIN 4102
Voegdoorlatendheid a < 0,1 m³/[(h⋅m⋅(daPa)n] EN 1026
Belastingsgroep BG1 DIN 18542
Slagregendichtheid voldoet aan eisen tot 600 Pa EN 1027
Weersbestendigheid doorstaan DIN 18542
overpleisterbaar / beschilderbaar ja
Compatibiliteit met conventionele bouwstoffen ja DIN 18542
Verwerkingstemperatuur vanaf +1 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -30 °C tot +90 °C
Opslag 1 °C - 20 °C, 12 maanden, koel en droog

Voe­gen grof rein­i­gen van stof en vuil. Met­sel­werk moet evt. met een af­schilder­laag worden geëgal­iseerd (bijv. mor­telvoe­gen). Raamkoz­ijnkanten rein­i­gen.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).
On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt ger­eal­iseerd op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen) en metaal.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

Bij temperaturen boven 20 °C dient de afdichtingsband ook op de bouwplaats koel te worden bewaard. Bij temperaturen beneden 8 °C wordt de band het best boven deze temperatuur bewaard. Bandafmetingen en voegdimensies kiezen aan de hand van de RAL-leidraad voor planning en uitvoering van de montage van ramen en huisdeuren.

De band per strekkende meter voeg 1 cm langer inbouwen (gestuikte inbouw). Hoeken en langslassen stomp stoten. Vastzetten tot aan de decomprimering van de band met behulp van de zelfklevende strook op een geschikte ondergrond. De band om technische redenen minstens 2 mm van de voegrand naar binnen opgeschoven inbouwen.

Om decomprimeren van aangebroken rollen te verhinderen: Banduiteinden met een kram vastzetten of de band geheel omwikkelen met een kleefstrook omwikkelen. Rollen liggend opslaan. Aangebroken rollen zijdelings verzwaren.

Bij bepleisteren en beschilderen de geschiktheid van de ondergrond eerst controleren.

De band niet met agressieve chemicaliën in aanraking laten komen of reinigen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Voeg VE Verpakking
15547 4026639155474 10 m 10 mm 2-3 mm 0,119 kg 30 1800
15548 4026639155481 10 m 15 mm 2-3 mm 0,206 kg 20 1200
15549 4026639155498 8 m 12 mm 3-6 mm 0,142 kg 25 1800
15550 4026639155504 8 m 15 mm 3-6 mm 0,214 kg 20 1200
15552 4026639155528 5 m 15 mm 5-10 mm 0,219 kg 20 1200
15553 4026639155535 5 m 20 mm 5-10 mm 0,289 kg 15 900
15554 4026639155542 4,3 m 15 mm 7-12 mm 0,219 kg 20 1200
15555 4026639155559 4,3 m 20 mm 7-12 mm 0,289 kg 15 900
15556 4026639155566 3,3 m 20 mm 8-15 mm 0,279 kg 15 900
15557 4026639155573 2,6 m 20 mm 10-18 mm 0,341 kg 15 900
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.