Vochtinwerking en bouwschadepreventiepotentieel

  • Vocht kan op al­ler­lei ma­nie­ren de con­struc­tie bin­nen­drin­gen en valt nooit vol­le­dig uit te slui­ten
  • Bij te ho­ge vocht­be­las­tin­gen ont­staat bouw­scha­de.
  • Be­pa­lend voor de bouw­scha­de­pre­ven­tie bij een con­struc­tie is niet de dicht­heid van een dam­p­rem als zo­da­nig, maar de dro­gings­re­ser­ve van het be­tref­fen­de bouw­ele­ment
  • Dam­p­rem­men met ho­ge dif­fu­sie­weer­stan­den la­ten nau­we­lijks te­rug­dro­ging van­uit het bouw­ele­ment naar bin­nen toe

Op­ti­ma­le be­scher­ming van het bouw­ele­ment ont­staat pas door in­tel­li­gen­te lucht­dich­ting

zomer winter

Optimale betrouwbaarheid met intelligente banen

Damprembanen met een vochtvariabele diffusieweerstand beschermen de constructie het best tegen schade door condens. In de winter zijn deze diffusiedichter en beschermen de isolatie optimaal tegen binnendringend vocht. In de zomer kunnen ze hun diffusieweerstand zeer sterk verlagen en garanderen zo de beste omstandigheden voor terugdrogen.

Werkingsprincipe van vochtvariabele banen

Vocht­va­ri­a­be­le ba­nen vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan: Zij re­a­ge­ren op de om­ge­vings­voch­tig­heid en pas­sen hun dif­fu­sie­weer­stand in­tel­li­gent aan de ac­tu­e­le ver­eis­ten aan.

In de win­ter ligt de ge­mid­del­de om­ge­vings­voch­tig­heid van de dam­p­rem bij ca. 40 %. De dif­fu­sie ver­loopt van­uit de ver­warm­de bin­nen­ruim­te naar bui­ten. De dam­p­rem dient nu een ho­ge weer­stand te heb­ben, om de con­struc­tie te­gen con­dens­wa­ter te be­scher­men.

In de zo­mer ligt de ge­mid­del­de om­ge­vings­voch­tig­heid van de dam­p­rem ho­ger dan 80 % en de dif­fu­sie­stro­ming ver­loopt in om­ge­keer­de rich­ting. Nu zou de baan dif­fu­sie-open moe­ten kun­nen wor­den, om het vocht te kun­nen la­ten op­dro­gen.

Diffusieweerstand in afhankelijkheid van de omgevingsvochtigheid

De dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen pro cli­ma IN­TEL­LO, IN­TE­S­A­NA en DB+ vol­doen aan de bo­ven­ge­noem­de ei­sen. IN­TEL­LO en IN­TE­S­A­NA re­a­li­se­ren een sd-waar­de tot >25 m, in de zo­mer een waar­de la­ger dan 0,25 m. pro cli­ma DB+ ligt bij 4 m in de win­ter en 0,6 m in de zo­mer.

Hoe gro­ter de sprei­ding van de dif­fu­sie­weer­stand van zo­mer naar win­ter, des te ho­ger is de be­scher­mings­graad voor de con­struc­tie – ook bij on­voor­zie­ne vocht­in­drin­ging.

Om bouw­scha­de op­ti­maal te voor­ko­men, moet de dro­gings­re­ser­ve ho­ger zijn dan de grootst­mo­ge­lij­ke the­o­re­ti­sche vocht­be­las­ting!

De 60/2-70/1,5-regel

Om con­struc­ties ook bij tij­de­lijk ver­hoog­de re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid te kun­nen be­scher­men, dient een dam­p­rem

  • bij 60 % ge­mid­del­de re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid (zo­als aan­we­zig in nieuw­bouw of van tij­de­lij­ke aard in keu­kens en bad­ruim­ten) een dif­fu­sie­weer­stand (sd-waar­de) van mi­ni­maal 2 m te re­a­li­se­ren
  • bij 70 % ge­mid­del­de re­la­tie­ve lucht­voch­tig­heid (zo­als bijv. bij het pleis­te­ren van wan­den of aan­bren­gen van es­trik tij­dens de bouw­fa­se) een dif­fu­sie­weer­stand (sd-waar­de) van mi­ni­maal 1,5 m te re­a­li­se­ren

IN­TEL­LO, IN­TE­S­A­NA en DB+ vol­doen ruim­schoots aan de­ze spe­ci­fi­ca­ties.

Prin­ci­pi­eel moet ver­hoog­de voch­tig­heid snel via de raam­ven­ti­la­tie uit het bouw­werk kun­nen ont­wij­ken. In de win­ter kun­nen bouw­dro­gers de dro­ging ver­snel­len. Blij­vend ho­ge re­la­tie­ve lucht­voch­tig­he­den moe­ten wor­den ver­me­den.