Dam­prem­mende pleister­aansluit­band met geïn­tegreerde wapen­ing

 

Voordelen

  • Bijna altijd toe­p­as­baar ongeacht de staat van de te bepleister­en on­der­g­rond
  • Dam­prem­mend (voor plaatsing aan warme zijde isol­atie)
  • Een­voud­ig in te pleister­en tussen 2 la­gen pleister
  • Goedgekeurd door KNAUF: zie plaatsings­voors­chriften op www.iso­proc.be
  • Wapen­ing ver­hoo­gt de sta­biliteit van de aan­gren­zende pleis­ter­on­der­g­rond
  • Lucht­di­cht­ing con­form DIN 4108, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fentest
 

Toepassing

CON­TEGA PV voor gedefinieerde aansluitin­gen van fol­ies of hout­de­rivaat­platen op te pleister­en bouwele­men­ten (met­sel­werk of beton). De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager PET-vlies met functioneel membraan en pleisterwapening
Lijm speciale acrylaathechtlaag
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw / donkerblauw
Dikte 1,3 mm
sd-waarde 2,3 m NBN EN 1931
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). Af­bladd­er­ende oude ver­fla­gen e.d. ver­wijder­en. On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijming kan plaats­vinden op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).
Het PET-vlies kan op alle bepleis­ter­bare on­der­g­ronden zoals tegels, kalkz­and­steen, por­ieb­eton, bims, beton etc. in de pleister­laag worden in­gebed.
Voor aansluitver­lijming op met­sel­werk of beton of ruwe on­der­g­ronden OR­CON F gebruiken.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.
Geschiedt de luchtdichte aansluiting pas na het pleisteren, kan dat leiden tot vochtintreding in de thermische isolatie of verstoring van het bouwverloop.
CONTEGA PV lost dit probleem op.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10124 4026639016058 15 m 200 mm 1 kg 4 120
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.