Aansluitlijm op basis van natuur­lat­ex

 

Voordelen

  • Lucht­di­cht­ingslijm op basis van natuurlijke grond­stof­fen
  • Hoge kleefkracht
  • Geen aandruk­lat nodig op dra­gende on­der­g­ronden
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Du­urzame lucht­di­chte ver­lijming van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en van bouwpapi­er (bijv. pro clima DB+), evenals ver­lijming van baan­over­lap­pin­gen en het maken van alle aansluitin­gen op geschikte on­der­g­ronden overeen­kom­stig onze toe­p­assing­sad­viezen.

Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Rups Bereik
Patroon 310 ml 5 mm ~ 15 m
8 mm ~ 6 m
Buis­folie 600 ml 5 mm ~ 30 m
8 mm ~ 12 m
  Stof
Materiaal Natuurlatex, boomhars, caseïne, talk, cellulose, water
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit / lichtbruin
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestand tot +40 °C
Opslag vorstvrij, koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Min­erale op­per­vlakken (pleister­werk of beton) kunnen iets vochtig zijn.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende dra­gend zijn - evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afz­andende on­der­g­ronden).

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op pro clima dam­premkar­ton. Aansluitin­gen zijn mo­gelijk op min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton), ruw gez­aag, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen resp. roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, ra­men enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU-, MDF-platen).

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

De verlijmingen mogen niet blijvend op trek belast worden.
De uiteindelijke hechting wordt pas in droge toestand bereikt. Eventueel zijn beschermende maatregelen (bijv. mechanische beveiliging, afdekken) aan te bevelen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Toepassing

Aan­slui­ting DB+ op ru­we en mi­ne­ra­le on­der­gron­den.

meer: Zie be­ne­den.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
10104 4026639016201 0,31 l 0,39 kg 20 1200
10105 4026639016034 0,6 l 0,75 kg 12 720
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.