Vochtaf­di­chtende butyltape

 

Voordelen

  • Bes­cher­mt bouwele­men­ten te­gen binnendrin­gend wa­ter: Werkt wa­t­er­afleidend en af­sluitend te­gen op­stij­gend vocht
  • Vei­lige ver­bind­ing: Butyl­rub­ber dringt diep in de on­der­g­rond
  • Zeer elas­t­ische drager­folie met bijzon­der geringe ter­ug­z­etkracht­en: Is flex­i­bel aan­pas­baar aan on­der­g­ronden en hoek­en. Boven­di­en is hij te­gendraads op­ger­old, waar­door u hem een­voud­ig kan afrol­len bij lange aansluitin­gen.
  • Hecht goed op min­erale on­der­g­ronden
  • Voor lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Vochtaf­di­chtende af­sluit­band voor wa­ter­ker­ing tussen cel­len­beton en hout­skelet, aansluit­ing hout­skelet en beton­p­laat, af­di­cht­ing on­der dorpels in de hout­bouw, voor aansluitin­gen van hout­de­rivaat­platen op gladde min­erale on­der­g­ronden, voor ver­lijming van on­der­dak­platen on­der­ling (bijv. in kil­len en over­gan­gen) en van hun aansluitin­gen op aan­gren­zende bouwele­men­ten.

  Stof
Drager elastische PE dragerfolie
Materiaal Butylrubber
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur Butylrubber: grijs, Folie: groen
Oppervlaktegewicht ca. 1,9 kg/m² NBN EN 1849-2
Dikte ca. 1,0 mm NBN EN 1849-2
sd-waarde > 100 m NBN EN 1931
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
Voor het aanbrengen moet de dag- en nachttemperatuur >5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
14136 4026639141361 20 m 150 mm 5,4 kg 2 120
14137 4026639141378 20 m 200 mm 6 kg 2 84
14698 4026639146984 20 m 300 mm 10,4 kg 1 60
15363 4026639153630 20 m 100 mm 3,6 kg 3 180
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.