Hoo­gelas­t­ische butyltape voor lucht­di­chte aansluitin­gen

 

Voordelen

  • Per­fect voor het af­di­cht­en van door­vo­er­en door de bijzon­der dikke butyl­rub­ber­laag en elas­t­ische drager­folie met geringe ter­ug­z­etkracht­en
  • Vei­lig op bij ster­ke uitz­etting
  • Bes­cher­mt bouwele­men­ten te­gen binnendrin­gend wa­ter: Werkt wa­tergeleidend en af­sluitend te­gen op­stij­gend vocht
  • Vei­lige ver­bind­ing: Butyl­rub­ber dringt diep in de on­der­g­rond
  • Hecht goed op min­erale on­der­g­ronden
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Uit­erst rek­bare kleef­band voor lucht­di­chte aansluitin­gen van alle door­borin­gen en door­vo­er­en zoals buizen, ka­bels, balken.

  Stof
Drager elastische PE dragerfolie
Materiaal Butylrubber
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur Butylrubber: grijs, Folie: blauw
Oppervlaktegewicht ca. 3,7 kg/m² NBN EN 1849-2
Dikte ca. 2,0 mm NBN EN 1849-2
sd-waarde > 100 m NBN EN 1931
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.
Voor het aanbrengen moet de dag- en nachttemperatuur >5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt.

Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
14343 4026639143433 10 m 60 mm 1,5 kg 5 300
14344 4026639143440 10 m 100 mm 3 kg 3 180
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.