In­tel­li­gente aansluit­band voor ra­men, voor binnen en buiten

 

Voordelen

  • Vochtvariabele sd-waarde: mont­age van ra­men met dezelf­de band binnen en buiten
  • Dam­prem­mende en lucht­di­chte aansluitin­gen van raam- en deur­aansluit­voe­gen binnen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en Norm B 8110-2
  • Dif­fusieopen, wind- en slagre­gen­di­chte aansluitin­gen buiten
  • Bijzon­der flex­i­bel en goed aansluit­baar, kan een­voud­ig in hoek­en worden ge­vouwen
  • Vliesz­ijde is bepleis­ter­baar
  • Met ex­pan­siev­ouw ter com­pens­a­tie van be­we­gin­gen in de con­structie
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

pro clima CON­TEGA IQ wordt binnenshuis gebruikt voor het lucht­di­cht aansluiten van ra­men en deuren op de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag con­form DIN 4108-7. Dankz­ij de in­tel­li­gente, vochtvariabele func­tie­mem­braan is CON­TEGA IQ ook geschikt voor wind- en slagre­gen­di­chte aansluitin­gen buiten. De band is voorzi­en van een ex­pan­siev­ouw en kan werking in de con­structie zo op­tim­aal com­penser­en.

ID 12941 - CON­TEGA IQ met 1 zelfk­levende strook voor toe­p­assing bij massieve bouw
ID 12941 - CON­TEGA IQ met 2 zelfk­levende stroken voor toe­p­assing bij houten con­structies

  Stof
Drager PP-vlies en speciaal membraan van PE-copolymeer
Lijm speciale acrylaathechtlaag

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkerblauw
sd-waarde 0,25 - 10 m - vochtvariabel NBN EN ISO 12572
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
RAL-keurmerk (DE) aanwezig RAL-GZ 711, Fugendichtungskomponenten und -systeme
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijming kan plaats­vinden op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).
Voor aansluitver­lijming op met­sel­werk of beton of ruwe on­der­g­ronden OR­CON F gebruiken.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Slagregendichte, winddichte of luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
12941 4026639129413 30 m 90 mm 0,6 kg 8 240
13016 4026639130167 30 m 90 mm 0,75 kg 8 240
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.