Dif­fusie-open, over­pleis­ter­bare kleef­band voor buiten (volvlaks klevend)

 

Voordelen

  • Toe­p­as­baar op VOOR-kant raamprofiel
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isol­atie)
  • Ex­treme kleefkracht met be­proef­de SOL­ID lijm. Ook voor min­erale on­der­g­ronden.
  • Volvlaks klevend
  • Over­pleis­ter­baar
  • Meer­dere af­dek­stroken voor een­voud­ige plaatsing
  • Breedtes on­der­ling com­bin­eerbaar voor grotere op­per­vlakken
 

Toepassing

De CON­TEGA SOLIDO EXO real­iseert een wind- en slag­wa­ter­di­chte en dif­fusie toelatende aansluit­ing van ra­men en deuren op aan­gren­zende bouwele­men­ten van hout en op min­erale on­der­g­ronden, zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en kalkz­and­steen.
De ge­modi­ficeerde wa­ter­vaste SOL­ID-lijm zor­gt voor een snelle en du­urzame ver­lijming op de on­der­g­rond.
De voeg is on­mid­del­lijk wind­di­cht en kan met­een afgew­erkt worden. Het vlies kan vol­gens onze ver­werkings­voors­chriften een­voud­ig worden over­pleis­terd.

  Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm
Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
sd-waarde 0,7 m NBN EN 1931
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Slagregendichtheid tot 600 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Onef­fen min­erale on­der­g­ronden evt. met een ce­men­ter­ing egal­is­er­en.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima buiten­ban­en en an­dere on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijming is mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op min­erale on­der­g­ronden, zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en met­sel­werk.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Slagregendichte of winddichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
15439 4026639154392 30 m 80 mm 0,98 kg 8 384
15440 4026639154408 30 m 100 mm 1,2 kg 8 288
15441 4026639154415 30 m 150 mm 1,8 kg 4 192
15442 4026639154422 30 m 200 mm 2,4 kg 4 144
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.