Aan­sluit­band voor ra­men, voor bin­nen - volvlaks klevend

 

Voordelen

  • Aan­bren­gen op VOOR-kant raamprofiel
  • Dam­prem­mend (voor plaatsing aan warme zijde isol­atie)
  • Ex­treme kleefkracht met be­proef­de SOL­ID lijm. Ook voor min­erale on­der­g­ronden.
  • Volvlaks klevend
  • Over­pleis­ter­baar
  • Meer­dere af­dek­stroken voor een­voud­ige plaatsing
  • Ook ideaal voor aansluit­ing beton­p­laat met met­sel­werk en dam­pr­em met met­sel­werk
  • Breedtes on­der­ling com­bin­eerbaar voor grotere op­per­vlakken
 

Toepassing

De CON­TEGA SOLIDO SL real­iseert een lucht­di­chte en dam­prem­mende aansluit­ing van schrijn­werk, dam­prem­men en lucht­di­cht­ings­ban­en en door­borin­gen van balken op aan­gren­zende bouwele­men­ten van hout en op min­erale on­der­g­ronden zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en kalkz­and­steen.
Even­eens voor alle (al dan niet te over­pleister­en) lucht­di­chte aansluitin­gen tussen min­erale on­der­g­ronden on­der­ling. Ook ideaal voor een lucht­di­chte aansluit­ing tussen beton­p­laat en pre­ister­werk of hout­skelet­wanden.
De ge­modi­ficeerde wa­ter­vaste SOL­ID-lijm zor­gt voor een snelle en du­urz­aam hechte ver­bind­ing met de on­der­g­rond.
De voeg is on­mid­del­lijk lucht­di­cht en kan met­een afgew­erkt worden. Het vlies kan vol­gens onze ver­werkings­voors­chriften een­voud­ig worden over­pleis­ter­baar.
De ver­lij­min­gen vol­doen aan de ei­sen van DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2.

  Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm
Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
sd-waarde 2,8 m NBN EN 1931
Luchtdichtheid tot 1000 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Onef­fen min­erale on­der­g­ronden evt. met een ce­men­ter­ing egal­is­er­en.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijming is mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op min­erale on­der­g­ronden, zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en met­sel­werk.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk wanneer de aansluitband ononderbroken en plooivrij wordt aangebracht.
Een te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. bouwdrogers plaatsen!

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
15431 4026639154316 30 m 80 mm 0,975 kg 8 384
15432 4026639154323 30 m 100 mm 1,2 kg 8 288
15433 4026639154330 30 m 150 mm 1,8 kg 4 192
15434 4026639154347 30 m 200 mm 2,4 kg 4 144
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.