Volvlaks klevende raamaansluit­band voor buiten, met ex­tra dub­belzijdige kleef­strook

 

Voordelen

  • Toe­p­as­baar op ZIJ-kant raamprofiel
  • Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isol­atie)
  • Ex­treme kleefkracht met be­proef­de SOL­ID lijm. Ook op min­erale on­der­g­ronden.
  • Volvlaks klevend
  • Over­pleis­ter­baar
  • Meer­dere af­dek­stroken voor een­voud­ige plaatsing
 

Toepassing

De volvlaks klevende en over­pleis­ter­bare aansluitkleef­band CON­TEGA EXO-D zor­gt aan de buiten­zijde voor een wind­di­chte en dif­fusie toelatende aansluit­ing van ra­men en deuren op om­lig­gende ele­men­ten van hout en min­erale on­der­g­ronden, zoals beton en met­sel­werk.
De geïn­tegreerde ex­tra dub­belzijdige kleef­strook zor­gt voor een een­voud­ige ver­lijming op ra­men en deuren.
De afge­plakte voeg is on­mid­del­lijk wind­di­cht en de ver­bind­ing kan worden be­last. Het vlies kan con­form onze be­w­erkingsin­structies een­voud­ig worden overgepleis­terd.

  Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm / speciaal acrylaat lijm
Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
sd-waarde 0,7 m NBN EN 1931
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Slagregendichtheid tot 600 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Onef­fen min­erale on­der­g­ronden evt. met een ce­men­ter­ing egal­is­er­en.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima buiten­ban­en en an­dere on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijming is mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op min­erale on­der­g­ronden, zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en met­sel­werk.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Slagregendichte of winddichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
16135 4026639161352 30 m 80 mm 0,9 kg 8 288
16136 4026639161369 30 m 100 mm 1,1 kg 8 288
1AR01081 4026639210814 30 m 350 mm 3,85 kg 4 288
1AR01085 4026639210852 30 m 200 mm 2,2 kg 4 144
1AR01088 4026639210883 30 m 150 mm 1,65 kg 4 144
1AR01091 4026639210913 30 m 300 mm 3,3 kg 4 144
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.