Volvlaks klevende raamaansluit­band voor binnen, met ex­tra dub­belzijdige kleef­strook

 

Voordelen

  • Aan­bren­gen op ZIJ-kant raamprofiel (met dub­belzijdige kleef­band)
  • Dam­prem­mend (voor plaatsing aan warme zijde isol­atie)
  • Ex­treme kleefkracht met be­proef­de SOL­ID lijm. Ook voor min­erale on­der­g­ronden.
  • Volvlaks klevend
  • Over­pleis­ter­baar
  • Meer­dere af­dek­stroken voor een­voud­ige plaatsing
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

De volvlaks klevende en over­pleis­ter­bare aansluitkleef­band CON­TEGA SOLIDO SL-D zor­gt aan de binnen­zijde voor een lucht­di­chte en dam­prem­mende aansluit­ing van ra­men en deuren op om­lig­gende ele­men­ten van hout en min­erale on­der­g­ronden, zoals beton en met­sel­werk.
De geïn­tegreerde ex­tra dub­belzijdige kleef­strook zor­gt voor een een­voud­ige aansluit­ing op ra­men en deuren.
De afge­plakte voeg is on­mid­del­lijk lucht­di­cht en de ver­bind­ing kan worden be­last. Het vlies kan con­form onze be­w­erkingsin­structies een­voud­ig worden overgepleis­terd.
Deze ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm / speciaal acrylaat lijm
Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
sd-waarde 2,8 m NBN EN 1931
Luchtdichtheid tot 1000 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht. Onef­fen min­erale on­der­g­ronden evt. met een ce­men­ter­ing egal­is­er­en.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijming is mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op min­erale on­der­g­ronden, zoals bijv. beton, snel­bouwsteen en met­sel­werk.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
15985 4026639159854 30 m 100 mm 1,4 kg 8 288
16038 4026639160386 30 m 80 mm 1,1 kg 8 288
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.