Twee­laagse pleister­aansluit­band met dam­prem­mende ei­genschap­pen

 

Voordelen

  • Ex­tra dun voor ge­makkelijk vouwen in de hoek­en
  • PP-co­poly­meer-func­tie­mem­braan
  • Goede com­bin­atiemo­gelijkheden met CON­TEGA EXO buiten
  • Vliesz­ijde is ook over­pleis­ter­baar na beves­ti­ging met OR­CON F of OR­CON CLAS­SIC
  • Met drie kleef­stroken (dus niet volvlaks klevend) flex­i­bel toe­p­as­baar in houten en massieve con­structies
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

CON­TEGA SL maakt lucht­di­chte aansluit­ing mo­gelijk aan de ruimtez­ijde van ra­men en deuren.
De ver­lijmin­gen vol­doen aan de eis­en van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager PP-vlies en speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm speciale acrylaathechtlaag

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
sd-waarde 2,3 m NBN EN 1931
Luchtdichtheid tot 1000 Pa, rondom ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijming kan plaats­vinden op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen).
Voor aansluitver­lijming op met­sel­werk of beton of ruwe on­der­g­ronden OR­CON F gebruiken.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte aansluitband.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.
Geschiedt de luchtdichte aansluiting pas na het pleisteren, kan dat leiden tot vochtintreding in de thermische isolatie of verstoring van het bouwverloop.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
11384 4026639113849 30 m 85 mm 0,8 kg 8 240
11396 4026639113962 30 m 120 mm 1 kg 8 240
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.