Zelfk­levende pleister voor binnen­hoek­en

 

Voordelen

 • Be­spaart tijd: een­voud­ig plaat­sen door in­nov­atieve aan­brenghulp
 • Vrijer werken: func­tion­eert ook bij niet haakse hoek­en
 • Een­voud­ig met mes of schaar aan te passen
 • Kleeft be­t­rouw­baar binnen en buiten – zelfs bij vochtige om­standigheden: wa­terbe­stendige SOL­ID-lijm
 • Flex­ibel­er ver­der werken: 6 maanden volledig weers­bestendig
 • Sneller ver­der werken: vlies­drager kan dir­ect worden bepleis­terd
 • Bouwen vol­gens de norm: voor lucht­di­chte aansluitin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
 • Uit­stek­ende res­ultaten bij de test op schadelijke stof­fen, getest con­form AgBB / ISO 16000
 

Toepassing

Zelfk­levende pleister voor binnen­hoek­en van TESCON kleef­band voor het af­di­cht­en van binnen- en buiten­ruimtes. Ver­lij­men op

 • Dam­prem­mende ban­en en lucht­di­cht­ings­ban­en van folie en papi­er
 • Fam­prem­mende vlakken en lucht­di­cht­ings­vlakken van harde hout­de­rivaat­platen
 • On­der­dak-, on­der­span-, en wand­bes­cher­m­ings­fol­ies
 • Houtvezelon­der­dak­platen (voorbe­han­delen met TESCON PRIMER RP)
 • Aan­gren­zende con­structies van geschaafd hout, harde kun­st­stof­fen of metalen, zoals ra­men, deuren, balken, trek­platen etc.

De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Beenlengte 60 mm
Dikte 0,5 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Even­tueel zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na het verlijmen van banen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen.
Verlijmingen eventueel door steunlatten borgen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen respectievelijk onderdak- en gevelbanen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

Toebehoren
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
1AR01092 4026639210920 140 mm 140 mm 4 Stuks 0,38 kg
1AR01093 4026639210937 140 mm 140 mm 20 Stuks 2 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.