Tweez­ijdige na­geldi­cht­ings­band

 

Voordelen

  • Zeer goede af­di­cht­werking – vloeibare butyl­lijm dringt diep in de structctuur van on­der­dak­fol­ies
  • Wa­terbe­stendig
  • Geschikt voor het garander­en van een lek­v­rij en naad­loos on­der­dak
  • Geschikt voor tijdelijke af­dekkin­gen con­form de pro­duct­in­form­atiebladen van de ZVDH
  • Met wapen­ings­laag voor stev­igheid
 

Toepassing

Na­gelaf­di­cht­ings­band voor on­der de ten­gel­lat­ten bij hel­lende dak­con­structies.
Bij “strengere eis­en” (bijv. als de dakhelling on­der de norm ligt) is, vol­gens de Duitse unie van dak­dek­kers (ZVDH), het gebruik van na­gelaf­di­cht­ings­banden in com­bin­atie met “re­gen- en per­for­atiebestendige on­der­dak­ban­en” (SOLI­TEX con­nect-vari­anten) een vereiste aan­vul­lende maatre­gel.
Ook bij vergelijk­bare toe­p­assin­gen is TESCON NAI­DECK geschikt als aan­vul­lende maatre­gel bij het di­cht­en van tijdelijke af­dekkin­gen.

  Stof
Materiaal Butylrubber
Afdeklaag gesiliconiseerd papier
Eigenschap Waarde Normering
Kleur zwart
Dikte 1,0 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden, ingebouwd onder de tengellat
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Du­urzame na­geldi­ch­theid wordt bereikt op alle pro clima buiten­ban­en en an­dere on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET) evenals MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.

Maatregelen ter voorkoming van perforatie zijn alleen middels plooivrij gelegde onderdak- / onderspanbanen en een lijmverbinding aan beide zijden mogelijk.
Bij de verwerking zijn dag- en nachttemperaturen van >5 °C vereist.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­arbei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
11737 4026639117373 20 m 50 mm 1,35 kg 6 576
11943 4026639119438 20 m 50 mm 33 kg 241 24
1AR00900 4026639209009 20 m 70 mm 33 kg 161 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.