Zelfk­levende patch

 

Voordelen

  • voorge­con­fec­tion­eerde zelfk­levende pleister voor binnen en buiten, 6 maanden volledig weers­bestendig
  • Klaar voor gebruik, uit­stek­end af­dek­papi­er is een­voud­ig ver­wijderbaar
  • Goed aansluit­bare vlies­drager
  • Lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test
 

Toepassing

Zelfk­levende patch voor een­voud­ig, snel en du­urz­aam af­di­cht­en van in­b­laasopen­in­gen evenals voor re­par­aties.
De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur donkerblauw
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
10595 4026639016553 180 mm 180 mm 150 Stuks 1,8 kg
10795 4026639016560 180 mm 180 mm 25 Stuks 0,52 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.